وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی

وند
فایل کامل وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

به منظور بیان و توصیف مفاهیم و حفظ و غنای زبان می توان با استفاده از فرایند وندافزایی اقدام به واژه سازی و واژه پردازی کرد. این پژوهش بر آن است تا انواع وندها و ستاکهای سادة فعلی را که طی وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار از آنها استفاده می شودفصل اول: کلیات پژوهش1-1- پیش گفتار 21-2- تعریف موضوع 3-21-3- ضرورت و سابقة پژوهش 4-31-4- هدفهای پژوهش 41-5- پرسشهای اصلی پژوهش 41-6- فرضیه ها 5-41-7- روش انجام پژوهش 51-8- چارچوب نظری 51-8-1- نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 9-6 1-8-1-1- نظریة ایکس تیره 10 1-8-1-1-1- برخی از مزایای نحو ایکس تیره 10 1-8-1-1-2- قواعد نظریة ایکس تیره 12-101-8-2- گروه تصریفی 19-101-9- تعریف اصطلاحات 191-9-1- وند 201-9-2- وند افزایی 201-9-3- ستاک فعلی 201-9-4- زبان فارسی معیار 20 1-9-4-1- زبان فارسی نوشتاری معیار 20 1-9-4-2- زبان فارسی گفتاری معیار 211-10- ساختار پژوهش 22-21 فصل دوم: پیشینة پژوهش2-1- پیش گفتار 242-2- تاریخ مباحث ساختواژی در غرب 25-24 2-2-1- ساختواژه در مکتب ساختگرایی 26-25 2-2-2-ساختواژه در مکتب زایشی 27-26 2-2-2-1- ساختواژه در نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 28-272-3- مطالعات زبانشناسان غیر ایرانی در زمینة ساختواژه 28 2-3-1- چامسکی (1970) 29-28 2-3-2-هله (1973) 30-29 2-3-3-لیبر (1980) 31-30 2-3-4-ویلیامز (1981) 31 2-3-5-کیپارسکی (1982) 31 2-3-6-سلکرک (1982) 34-32 2-3-7-بائر (1983) 35-34 2-3-8-متیوس (1991) 36-35 2-3-9-کریستال (1992) 36 2-3-10-کاتامبا (1993) 37-36 2-3-11-کریستال (1997) 372-4- مطالعات ایرانیان در زمینة ساختواژه 37 2-4-1- پژوهشهای سنتی 37 2-4-1-1- ابن سینا (قرن چهارم) 38-37 2-4-1-2- شمس قیس رازی (قرن هفتم) 38 2-4-1-3- میرزاحبیب اصفهانی (اوایل قرن چهاردهم) 38 2-4-1-4- پنج استاد (1363) 38 2-4-1-5- خانلری (1363) 39 2-4-1-6- انوری و گیوی (1363) 39 2-4-1-7- خلیلی (1371) 39 2-4-1-8- نوبهار (1372) 40-39 2-4-1-9- میرزایی (1372) 40 2-4-1-10- مقربی (1372) 40 2-4-1-11- شریعت (1375) 41-40 2-4-2- پژوهشهای نوین 41 2-4-2-1- پیرشفیعی (1361) 41 2-4-2-2- فری (1370) 42 2-4-2-3- صادقی (72-1370) 42 2-4-2-4- کشانی (1371) 43-42 2-4-2-5- سامعی (1375) 44-43 2-4-2-6- اسحاقی (1375) 44 2-4-2-7- طباطبایی (1376) 45-44 2-4-2-8- هاجری (1377) 45 2-4-2-9- مدرس خیابانی (1378) 45 2-4-2-10- کمالی نفر (1378) 46-45 2-4-2-11- قطره (1379) 46 2-4-2-12- کلباسی (1380) 47-46 2-4-2-13- شریف (1381) 47 2-4-2-14- طباطبایی (1382) 472-5- معایب دستورهای سنتی 482-6- اشتقاق در زبان عربي 482-7- اشتقاق در زبان فارسی از دیدگاه سنتی 50-48فصل سوم: فهرست افعال ساده و مشتقات3-1- پیش گفتار 523-2- واژه 52 3-2-1-واژه از نظر آوایی 53 3-2-2-واژه از نظر ساختواژی 53 3-2-3- واژه از نظر معنایی 533-3- انواع واژه از نظر ساخت درونی 53 3-3-1- واژة بسیط 53 3-3-2-واژة غیربسیط 54 3-3-2-1-واژة مرکب 54 3-3-2-2- واژة مشتق 54 3-3-2-3- واژة مشتق – مرکب / مرکب – مشتق 543-4- تکواژ 553-5- گونة تکواژ 553-6- تکواژ گونه 553-7- انواع تکواژ در زبان فارسی 56 3-7-1- انواع تکواژ از لحاظ توزیع 56 3-7-1-1-تکواژ آزاد 57 3-7-1-2- تکواژ وابسته 57 3-7-2-انواع تکواژ آزاد و وابسته از لحاظ معنایی 57 3-7-2-1-تکواژ آزاد واژگانی (قاموسی) 57 3-7-2-2-تکواژ آزاد دستوری (نقشی) 57 3-7-2-3- تکواژ وابستة واژگانی 58 3-7-2-4-تکواژ وابستة دستوری 58 3-7-3-انواع تکواژهای وابستة دستوری از لحاظ نقش 58 3-7-3-1- وندهای تصریفی 59-58 3-7-3-2-وندهای اشتقاقی 59 3-7-3-3- واژه بستها 60-59 3-7-3-3-1- واژه بستهای زبان فارسی 61-60 3-7-4- انواع وندها از لحاظ جایگاه 61 3-7-4-1- پیشوند 61 3-7-4-2-پسوند 61 3-7-4-3-میانوند 62-61 3-7-4-4-پیراوند 62 3-7-5- انواع وند از لحاظ میزان زایایی 62 3-7-5-1- وندهای مرده 62 3-7-5-2- وندهای سترون 62 3-7-5-3-وندهای زایا 623-8- وندافزایی 63 3-8-1- وندافزایی تصریفی 63 3-8-2- وندافزایی اشتقاقی 643-9- انواع فعل در زبان فارسی از لحاظ ساختمان 64 3-9-1- افعال بسیط 65 3-9-2- افعال غیربسیط 65 3-9-2-1- افعال مرکب 65 3-9-3-2- افعال پیشوندی 653-10- وند به چه افزوده می شود 65 3-10-1- ریشه 65 3-10-2- ستاک 66 3-10-3- پایه 663-11- تفاوت ریشه و پایه 663-12- مبنای اشتقاق و تصریف 67-663-13- ریشة فعل 673-14- نکاتی دربارة فهرست افعال ساده 68 – فهرست افعال سادهفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- پیش گفتار 1254-2- وندافزایی در زبان فارسی معیار 126-125 4-2-1- وندافزایی آشکار 128 4-2-1-1- پیشوندافزایی 128 4-2-1-2- پسوند افزایی 128 4-2-2-وندافزایی غیر آشکار 129-1284-3-وندافزایی تصریفی و اشتقاقی در زبان فارسی معیار 129 بخش اول: وندافزایی تصریفی4-4- وندافزایی تصریفی در زبان فارسی معیار 131 4-4-1- وندافزایی غیرآشکار تصریفی 132-131 4-4-2-وندافزایی آشکار تصریفی 132 4-4-2-1-پیشوند افزایی تصریفی 132 4-4-2-2-پسوند افزایی تصریفی 1334-5- وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 133 4-5-1-پیشوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلیمی پیوندند 133 4-5-1-1- /na-/ پیشوند تصریفی منفی ساز 134 4-5-1-2- /be-/ پیشوند تصریفی وجه ساز 135 4-5-1-3- /mi-/ پیشوند تصریفی وجه ساز 136 4-5-1-3-1- استفاده از افعال کمکی برای بیان وجه 137 4-5-1-4- /mi-/ پیشوند تصریفی نمود ساز 138-137 4-5-2- پسوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلیمی پیوندند 138 4-5-2-1- /-e/ پسوند تصریفی نمود ساز 139 4-5-2-2-/-ân/ پسوند تصریفی سببی ساز 142-140 4-5-2-3-/-id/ پسوند تصریفی گذشته ساز 143-142 4-5-2-4-پسوندهای تصریفی مطابقت 145-1434-6- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به پایه های غیرفعلی می پیوندند 146-145 4-6-1- /-ân , -hâ/ پسوندهای تصریفی جمع ساز 146 4-6-2-/-tar/ پسوند تصریفی صفت تفضیلی 146 4-6-3-/-om/ پسوند تصریفی اعداد 1464-7- ستاکهای حال بدون صورت تصریفی 148-1464-8- جدول وندهای تصریفی ستاکهای سادة فعلی 1484-9- تلفیق انواع وندافزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی 149-1484-10- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی تصریفی 149 4-10-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی تصریفی 150 4-10-1-1-تکواژ گونگی 150 4-10-1-2-توزیع تکمیلی 150 4-10-1-3-همگونی 151 4-10-1-4-درج همخوان 151 4-10-1-5- حذف 152 4-10-1-5-1-حذف آخرین همخوان پسوند مطابقت 152 4-10-1-5-2-حذف بخشی از ستاک فعلی 152 4-10-1-5-3-حذف همخوان میانجی 152 4-10-1-5-4-حذف واکة و همخوان ستاك 153 4-10-1-6- تغییر همخوان 153 4-10-1-6-1- تغییر همخوان پسوند تصریفی مطابقت 153 4-10-1-6-2- تغییر همخوان ستاک 153 4-10-1-7- تغییر جایگاه تکیة ستاک 153 4-10-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی تصریفی 154 4-10-2-1- معنی قاعده مند و پیش بینی پذیر 154 4-10-2-2-نشانداری معنایی 155-154 4-10-3-ویژگیهای ساختواژی وندافزایی تصریفی 155 4-10-3-1- زایایی 155 4-10-3-2-نبودن خلاء اتفاقی 156 4-10-3-3-قاعده مندی 157 4-10-3-4-عدم قابلیت جایگزینی 157 4-10-3-5-وند آرایی 158-157 4-10-3-6- وندافزایی چندگانه 158 4-10-3-7- همنشینی و جانشینی وندها 159-158 4-10-3-8- افزایش تعداد مدخلهای واژگانی 159 4-10-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی تصریفی 160 4-10-4-1-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن 162-160 4-10-4-2-ساخت موضوعی 165-162 4-10-4-3- هستة گروه فعلی 166-165 4-10-4-4-عنصر تصریفی INFL 168-166 4-10-4-4-1-اتصال وندهای زمان و مطابقت 168 4-10-4-4-2-اتصال پیشوند منفی ساز 170-169 4-10-4-5- وندهای تصریفی وجه ساز، نمود ساز و سببی ساز 170 4-10-4-6- جایگاه افعال کمکی 1714-11- محدودیتهای وندافزایی تصریفی 171 4-11-1- محدودیتهای آوایی 171 4-11-2- محدودیتهای معنایی 172 4-11-3- محدودیتهای ساختواژی 172 4-11-3-1- ممانعت 172 4-11-3-2- نوع ستاک فعلی 173-172 4-11-4- محدودیتهای نحوی 173 بخش دوم: وندافزایی اشتقاقی4-12- وندافزایی اشتقاقی در زبان فارسی معیار 1754-13- وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی 175 4-13-1- تبدیل ستاک فعلی به اسم 176 4-13-1-1- تبدیل ستاک حال به اسم 176 4-13-1-2-تبدیل ستاک گذشته به اسم 176 4-13-2- تبدیل اسم به ریشة فعلی 176 4-13-3-تبدیل فعل تصریف شده به پایة غیرفعلی 177 4-13-3-1- تبدل فعل مضارع به اسم 177 4-13-3-2- تبدیل فعل ماضی به اسم 178 4-13-3-3- تبدیل فعل امر به مقولة غیر فعلی 178 4-13-3-4-تبدیل فعل نهی به مقولة غیر فعلی 178 4-13-4-تبدیل صفت به اسم 179-1784-14- اهمیت وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی 180-1794-15- پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 180 4-15-1- پیشوند اشتقاقی نفی /na-, nâ-/ 181-180 4-15-2- پیشوندهای فعلی 183-181 – تفاوت فعلهای مرکب و پیشوندی 183 تفاوت قیدها و پیشوندهای فعلی 183 4-15-2-1- باز – /bâz-/ 184 4-15-2-2- سر – /sar-/ 184 4-15-2-3- پیش – /piš-/ 184 4-15-2-4- بر – /bar-/ 185 4-15-2-5- در – /dar-/ 185 4-15-2-6- وا- /vâ-/ 185 4-15-2-7- پس – /pas-/ 185 4-15-2-8- فرا- /farâ-/ 186 4-15-2-9- فرو- /foru-/ 186 4-15-2-10- ور – /var-/ 1864-16- فهرست مشتقات حاصل از پیوند پیشوندهای فعلی با ستاکهای فعلی 188-1864-17- جدول بسامدی پیشوندهای فعلی 1884-18- پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای فعلی می پیوندند 189 4-18-1- پسوندهای اشتقاقی ستاک حال 189 4-18-1-1- -َنده /-ande/ 190-189 4-18-1-1-1- ستاکهیا حال بدون پسوند /-ande/ 191-190 4-18-1-2- -ِش /-eš/ 191 4-18-1-3- تکواژ صفر / / 191 4-18-1-4- -ه، ـه /-e/ 192-191 4-18-1-5- -ان /-ân/ 192 4-18-1-6- -ا /-â/ 192 4-18-1-7- -َک /-ak/ 192 4-18-1-8- مان /-mân/ 192 4-18-1-9- -َند /-and/ 193 4-18-1-10- ناک /-nâk/ 193 4-18-1-11- گار/-gâr/ 193 4-18-1-12- – و /-u/ 193 4-18-1-13- – انه /-âne/ 193 4-18-1-14- اک /-âk/ 193 4-18-1-15- – ون /-un/ 194 4-18-1-16- – ال /-âl/ 194 4-18-1-17- گاه /-gâh/ 194 4-18-1-18-چه /-če/ 194 4-18-1-19—ار /-âr/ 194 4-18-2- پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته 194 4-18-2-1- -َن /-an/ 195-194 4-18-2-2- -ه، ـه /-e/ 195 4-18-2-2-1- ستاکهای گذشته بدون پسوند اشتقاقی /-e/ 196-195 4-18-2-3-تکواژ صفر / /- 196 4-18-2-4- -ار /-âr/ 196 4-18-2-5-گار /-gâr/ 196 4-18-2-6-مان /-mân/ 1974-19- ستاکهای حال بدون مشتق 1974-20- نکته ای دربارة پسوندهای /-i, -gar, -gâh, -kâr/ 198-1974-21- جدول بسامدی پسوندهای ستاک حال 199-1984-22-جدول بسامدی پسوندهای ستاک گذشته 200-1994-23- تعداد وندهای اشتقاقی زبان فارسی که معیار که به ستاکهای سادة فعلیمی پیوندند 2004-24- تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 2014-25- تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی 2024-26- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی اشتقاقی 202 4-26-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی اشتقاقی 203 4-26-1-1-درج واکه 204 4-26-1-2-حذف واکه 204 4-26-1-3-تغییر جایگاه تکیه 205 4-26-1-4-هم آوایی 206-205 4-26-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی اشتقاقی 206 4-26-2-1-تغییر معنا 206 4-26-2-2-هستة معنایی 207-206 4-26-2-3-بی قاعدگی و پیش بینی ناپذیر بودن معنا 207 4-26-2-4-چندمعنایی 207 4-26-2-5- نشانداری معنایی 208-207 4-26-3- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی اشتقاقی 208 4-26-3-1- زایایی 208 4-26-3-1-1- زایایی فرایند 209-208 4-26-3-1-2- زایایی وند 209 4-26-3-1-3- زایايی بر حسب نوع پایه 210-209 4-26-3-2- واژگانی شدگی 210 4-26-3-3-شفافیت و تیرگی 211-210 4-26-3-4-ممانعت 212-211 4-26-3-5-خلاء اتفاقی 212 4-26-3-6-بی قاعدگی 213 4-26-3-7-انحصار 214-213 4-26-3-8-قابلیت جایگزینی 214 4-26-3-9-وندافزایی چندگانه 216-215 4-26-3-10-جانشینی وندها 216 4-26-3-11-وندآرایی 217-216 4-26-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی اشتقاقی 218 4-26-4-1-تعبیر مقولة پایه 218 4-26-4-2-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن 221-218 4-26-4-3- جایگاه وند اشتقاقی 222 4-26-4-4- چارچوب زیر مقوله ای وند 223-222 4-26-4-5- ساخت موضوعی 2234-27- محدودیتهای وندافزایی اشتقاقی 224 4-27-1- محدودیتهای دستوری 224 4-27-1-1-محدودیتهای آوایی 225-224 4-27-1-2- محدودیتهای معنایی 225 4-27-1-2-1-ابهام معنایی 225 4-27-1-2-2-نشانداری معنایی 225 4-27-1-3- محدودیتهای ساختواژی 225 4-27-1-3-1-ممانعت 226 4-27-1-3-2-عدم تناسب گونه ای وند و ستاک فعلی 226 4-27-1-3-3-تعداد وندهای اشتقاقی 227-226 4-27-1-3-4-زایا نبودن وند 227 4-27-1-4–محدودیتهای نحوی 227 4-27-1-4-1-واژه بست 227 4-27-1-4-2-پسوند تصریفی مطابقت 228 4-27-2- محدودیتهای غیر دستوری 228 4-27-2-1- محدودیتهای زیباشناختی 228فصل پنجم: یافته ها و پیامدها5-1- پیش گفتار 2305-2- یافته های پژوهش 230 5-2-1- زبان فارسی معیار از چه وندها و ستاکهای سادة فعلی در وند افزایی استفاده می کند؟ 232-230 5-2-2-ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟ 232 5-2-3- تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟ 232 5-2-4-وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟ 232 5-2-5-چه تفاوتهایی در نتیجة وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار دیده می شود؟ 234-2335-3- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش 234 5-3-1-وندهای تصریفی 235 5-3-2- وندهای اشتقاقی 236-235 5-3-3- ستاکها 237-236 5-3-4- فرایندها 238-2375-4- پیشنهادهايی برای پژوهشهای بیشتر 238- واژه نامه واژه نامة فارسی – انگلیسی 248-240 واژه نامهٴ انگلیسی – فارسی 257-249- کتابنامه – کتابنامة فارسی 263-259 – کتابنامة انگلیسی 265-264 چکیدة انگلیسی 267-265- پیوست پیوست 1: افعال سادة پربسامد پیوست 2: ریشه های فعلی با دو ستاک گذشته پیوست 3: صورتهای سببی پیوست 4: ستاکهای گونة گفتاری پیوست 5: اسامی خاص مشتق فهرست جدولها4-1: صرف فعل کمکی “بود” در وجه اخباری و التزامی 1374-2: عنصر تصریفی مطابقت در زبان فارسی نوشتاری معیار 1444-3: عنصر تصریفی مطابقت در زبان فارسی گفتاری معیار 1454-4: وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند 1484-5: تلفیق انواع وند افزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی معیار 1494-6: نشانداری معنایی در وندافزایی تصریفی 1554-7: بسامد پیشوندهای فعلی 1894-8: بسامد پسوندهای اشتقاقی ستاک حال 1994-9: بسامد پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته 2004-10: تعداد وندهای اشتقاقی ستاکهای سادة فعلی 2014-11: تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی فعلی 2014-12: تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی معیار 2025-1: درصد کاربرد وندافزایی اشتقاقی و تصریفی در گونه های زبان فارسی معیار 234 فهرست نمودارها1-1: طرح کلی نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 91-2: الگوی سازه ای گروهها 111-3: جملة دارای فعل کمکی 141-4: جملة بدون فعل کمکی 141-5: جایگاه عناصر تصریفی فعل 161-6: جایگاه متمم ساز (1) 171-7: جایگاه متمم ساز (2) 181-8: نمودار جملة سادة انگلیسی طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی 192-1: سطوح زبانی 252-2: تراوش ویژگی وند در زبان انگلیسی 303-1: انواع واژه در زبان فارسی 533-2: انواع تکواژ در زبان فارسی 563-3: انواع فعل در زبان فارسی 643-4: ریشة فعلی و عنصر تصریفی زمان 674-1: وندافزایی در زبان فارسی معیار 1274-2: تراوش در زبان انگلیسی 1614-3: تراوش در زبان فارسی 1624-4: ساخت موضوعی واژه 1644-5: گروه فعلی 1654-6: ساختار درونی جملة سادة متعدی در زبان انگلیسی طبق آراء پولاک 167 فهرست نمودارها4-7: اتصال پسوندهای زمان و مطابقت 1694-8: اتصال وندهای مطابقت، زمان و منفی ساز 1704-9: تراوش ویژگی پسوند اشتقاقی 2204-10:تراوش ویژگی پیشوند اشتقاقی 2204-11:تراوش ویژگی وند در پسوند افزایی چندگانة اشتقاقی 2214-12: تراوش ویژگی وند در واژة حامل پیشوند و پسوند اشتقاقی 221این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:300

 • بررسی شناخت انواع انرژی در جهان- در 230 صفحه-docx

  شناخت انواع انرژی در جهان فایل کامل بررسی شناخت انواع انرژی در جهان- در 230 صفحه-docx به همراه لینک دانلود دانلود فایل در سال‌های اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند این منابع…

 • تحقيق افراد چپ دست

  افراد چپ دست فایل کامل تحقيق افراد چپ دست به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن:توجه به مشکلات روحی و جسمی و تربیتی فرزندان همواره وجهه همت انجمن ملی اولیا و مربیان است و این انجمن می کوشد…

 • مجموعه فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوی آزاده

  فونت تایپوگرافی فایل کامل مجموعه فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوی آزاده به همراه لینک دانلود دانلود فایل گروه طراحی میم‌دیزاین با تکیه بر تجربه‌ای بالغ بر سه دهه توانسته است برای اولین بار در کشور، مجموعه‌های فونت تایپوگرافی را به…

 • حل تمرین کتاب روش های ریاضی برای فیزیک و مهندسی - ویرایش سوم

  حل تمرین کتاب روش های ریاضی برای فیزیک و مهندسی فایل کامل حل تمرین کتاب روش های ریاضی برای فیزیک و مهندسی - ویرایش سوم به همراه لینک دانلود دانلود فایل .......................................حل تمرین کتاب روش های ریاضی برای فیزیک و…

 • آرایش عروس،ماشین،کارت،لباس عروس

  آرایش عروس فایل کامل آرایش عروس،ماشین،کارت،لباس عروس به همراه لینک دانلود دانلود فایل اگه میخوای همه چیز راجب لباس عروس،آرایش عروس،جهزیه عروس،تزئین وسایل عروس،کارت عروسی و ماشین و دسته گل عروس بدونی این برنامه کمک خیلی خوبی بهت میکنه برخی…